טבחה - כנסיית הלחם והדגים

להבנת תכנית הסצינות המוצגות בדלת, צריך להיות קצת תאולוגיים.

Josef in Egypt gives

bread to the people
יוסף במצרים נותן לחם לעם

1

2

​Healing at Capharnaum
הריפוי בכפר נחום

3

Healing of the blind
ריפוי העיורים

Raining of Manna
in the desert
ירידת המן במדבר

4

Temptation of
Jesus in the desert

הניסיונות של ישוע במדבר

5

6

Multiplication of bread and fish
ריבוי הלחם והדגים

7

Sermon on the lake
הדרשה על הים

Christ in the winepress
ישוע בגת דריכת הענבים

8

Encounter of angel &Hagar in Beersheva
מפגש הגר והמלאך
במדבר באר שבע

9

10

​Healing of sick

ריפוי החולים

11

Jesus & the Samaritan women at Jacobs well
ישוע ואשה השומרונית בבאר יעקוב

Moses hits water from the rock

משה מוצא מים מן הסלע

12