מסעות צליינים
ועולי רגל

 
 
 
 

מסע הגרים הרוסיים ("סובוטניקים") אל ארץ הקודש

 
 

?מה היו בעצם מסעות הצלב